BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HASTANESİ

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca, giderleri Özel Bütçeden karşılanmak
üzere Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde görevlendirilmek üzere 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen
pozisyonlarda toplam 50 (elli) adet sözleşmeli personel yerleştirmesi yapılacaktır.

Uludağ Üniversitesi 50 Sözleşmeli Personel Alımı Kadro Dağılımı;

bursa uludağ üniversitesi 50 sözleşmeli personel alımı

O gemi kurtarıldı! Zonguldak'a gelecek! O gemi kurtarıldı! Zonguldak'a gelecek!

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal

pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:

1- Türk Vatandaşı olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle

hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet,

hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan

malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

4- Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek

sınıfa geçirilmiş olmak (Koruma ve Güvenlik Görevlisi hariç)

5- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile gece nöbeti tutmasına ve vardiyalı çalışmasına engel olabilecek durumu

bulunmamak.

6- Sosyal Güvenlik Kurumundan herhangi bir emeklilik veya yaşlılık aylığı alıyor olmamak.

7- Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4.maddesinin B fırkası uyarınca sözleşmeli statüde çalışıyor olmamak.

8- Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca Kamu kurumlarında istihdam edilenler,

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların, Yeniden Hizmete Alınma başlıklı Ek 1. maddesi “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi

esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi (Bakanlar

Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç) halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel

pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez” hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme uygun olmayanlar atanmaya hak kazansalar dahi atamaları

yapılmayacaktır.

9- 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. (Lise mezunları için KPSSP94, Önlisans mezunları için KPSSP93, Lisans mezunları için

KPSSP3 puanı esas alınacaktır.)

10- Başvurulacak ünvanın aranılan niteliklerini sağlamak,

11- Kamu görevinden herhangi bir nedenden dolayı ihraç edilenlerin başvuruları alınmayacaktır.

12- Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca arşiv

araştırması yapılacaktır. (Söz konusu sonucun olumlu gelmesi halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır.)

BAŞVURU ŞEKLİ YER VE ZAMANI

1- Başvuru işlemleri Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi İnsan Kaynakları Birimi'ne şahsen yapılacaktır. Posta veya faks yolu ile yapılan başvurular

kabul edilmeyecektir.

2- Adayların bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 (On beş) gün içerisinde başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.

3- Başvurulan pozisyon için aranan özel nitelikler bulunması halinde; istenen evrakların başvuru süresi içerisinde teslim edilmesi gerekmektedir.

4- Teslim edilen tüm belgelerin ilgili kurumlardan doğrulaması yapılacaktır.

a) Gerçeğe aykırı belge verdiği/beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.

b) Gerçeğe aykırı belge verdiği/beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenlerin başvuruları iptal edilecektir. Kendilerine bir

ödeme yapılmış ise yasal faizi ile tazmin edilecektir.

5- Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü ile Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nin 657 sayılı Kanunun 4/B pozisyonu için aynı dönemde

yayımlanan sözleşmeli personel ilanlarından yalnızca 1 (bir) kadro için başvuru alınacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığının tespit edilmesi halinde

başvuranların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

1- Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazanan

adayların isim listesi Bursa Uludağ Üniversitesi web sayfası (www.uludag.edu.tr) adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebligat mahiyetinde olacağından

ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2- Adayların yerleştirilmesi KPSS puan sıralamasına göre yapılacağından, adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi

itibarıyla önce mezun olmuş olan, diploma tarihlerinin de aynı olması halinde diploma notu yüksek olan aday tercih edilecektir.

3- Başvuruların incelenmesi sonrasında başvuruda bulunan adaylar KPSS puanlarına göre sıralanacak, KPSS puanı en yüksek olan adaydan

başlanılarak ilan edilen pozisyon sayısının 10 (on) katına kadar aday ilan edilecektir.

4- 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla unvanının gerektirdiği işlerde çalışmasına, nöbet tutmasına/vardiyalı

çalışmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak. Yerleşmeye hak kazanan adaylardan tam teşekküllü kamu hastanesinden alınacak sağlık raporu

istenecek, sağlık kurulu raporu doğrultusunda adayın atanacağı kadro ünvanının gerektirdiği işlerde çalışamayacak durumda olması halinde ataması iptal

edilecektir.

5- Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmamaları, feragat etmeleri veya belirtilen şartları taşımadıklarının tespit edilmesi halinde,

yerlerine, ilan edilen yedek adaylar sırası ile çağırılarak atamaları yapılacaktır. Konu ile ilgili yapılan duyurular web sayfamızdan (www.uludag.edu.tr ve

http://personel.uludag.edu.tr) takip edilebilir.

6- Atanmaya hak kazanan yedek adayların asıl adayların taşıdıkları şartları yerine getirmeleri gerekmektedir.

7- Adaylar ile göreve başladıkları tarihte hizmet sözleşmesi yapılacaktır. Sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri

feshedilecektir.

8- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

9- Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.