Doç. Dr. Mehmet Dinç Yeşilay Genel Başkanı oldu! Doç. Dr. Mehmet Dinç Yeşilay Genel Başkanı oldu!
İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta memuru alımı ilanı yayınlandı. Belediye ikamet şartsız 36 zabıta memuru alımı yapacağını duyurdu.
BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
İlana başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm
- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
- İlan edilen zabıta memuru kadroları için mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Adayların boy ve kilo ölçümü Belediyemizce yapılacaktır,
- Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,
- 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince zabıta memuru kadrolarına başvuran adaylar için en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak
BAŞVURU TARİHİ
İlana başvurular 24-28 Haziran 2024 tarihleri arasında alınacak.