Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslara göre yapılacak kamu personeli alımında işe alınacak adaylar hemşire, eczane teknolojisi teknikeri, tıbbi görüntüleme teknikeri, radyoterapi teknikeri, Perfüzyon personeli, diş protez teknikeri, ağız ve diş sağlığı teknikeri, sağlık teknikeri, büro personeli, aşçı, temizlik personeli, şoför, güvenlik görevlisi, elektrik elektronik teknisyeni, elektrik teknisyeni, iklimlendirme ve soğutma teknisyeni, inşaat teknisyeni, mütercim, tercüman, gemi adamı kadrolarında çalıştırılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru şartları şu şekilde:

* Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48.
maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

* Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf
askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

* Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu
şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı
kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden,
sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe
kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü gereğince bu
maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

* Çeşitli KHK’lar ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

* Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.

* Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

* Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.

* Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

* Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem
yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir
ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

* Lisans mezunları için 2022 KPSS(B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 55 puan
almış olmak, Önlisans mezunları için 2022 KPSS(B) grubu KPSSP93 puan türünden en az 55
puan almış olmak, Lise mezunları için 2022 KPSS(B) grubu KPSSP94 puan türünden en az 55
puan almış olmak.

- MÜTERCİM-TERCÜMAN

pozisyonuna başvuracak adaylarda; Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2 inci maddesinin (c) bendi kapsamında başvuracak
adayların, 2022 KPSS-P3 puan sırasına konulmak kaydıyla ilan edilen unvan için 10 (on) katı
adayın yazılı ve / veya sözlü sınav başarı sıralaması esas alınacaktır. Yazılı ve / veya sözlü sınav
için ayrıca duyuru yapılacaktır.

GEMİ ADAMI

pozisyonuna başvuracak adaylarda; Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara ekli I sayılı cetvelde unvanları belirtilen sözleşmeli personel
pozisyonları için sınav şartı aranmamaktadır. Aday sayısının Pozisyon sayısından fazla olması
durumunda bu pozisyon için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup, ayrıca duyuru yapılacaktır. 

BAŞVURU

İlana başvurular 19 Aralık ile 2 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Başvurular "www.cu.edu.tr/" adresi üzerinden alınacak. 

Emeklilere verilecek bayram ikramiyesi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi! Emeklilere verilecek bayram ikramiyesi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi!