Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu'ndan iç rahatlatan deprem açıklaması! Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu'ndan iç rahatlatan deprem açıklaması!
Zonguldak Zonguldak Merkez Yayla Mahallesi Kentsel Sit Alanı ve Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı içerisinde kalan Eğitim Tesisleri’ne yönelik İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasının ardından Mimarlar Odası Zonguldak Temsilciliği Yönetim Kurulu’nun açıklama yaptı. 
Mimarlar Odası Zonguldak Temsilciliği Yönetim Kurulu’nun açıklaması şu şekilde:
“Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Yayla Mahallesi Kentsel Sit Alanı ve Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı içerisinde kalan “Eğitim Tesisleri”ne İlişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği “ ile ilgili Mimarlar Odası Zonguldak Temsilciliği görüşü;
Plan değişikliğine konu olan 15 Ada 10 Parsel, 424 Ada 1 Parsel ile 425 Ada 1 Parselin mülkiyeti Türkiye Taşkömürü Kurumu’na aittir. Değişikliğe konu olan alan Ted Zonguldak Kolej Binası ve Yayla Konağı Misafirhanesi arkasında kalmaktadır. Alan içerisinde herhangi bir yapılaşma mevcut değildir; yoğun bitki örtüsüne sahip ağaçlık bir alan olup TTK Bakım Ünitesi vespor sahası yer almaktadır.
Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait parsellerin mülkiyetinin Hazine’ye devredilmesi sonrasında bu parsellerin Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsisine karar verilmiş olup, eğitim alanı olarak planlanmalarına ve bu doğrultuda koruma amaçlı imar planı ile revizyon imar planında plan değişikliği yapılmasına karar verilmiştir. İmar değişikliği ile resmi kurum ve spor alanı olarak düzenlenmiş parseller ortaokul,anaokulve park alanı olarak değiştirilmiştir.
Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği, İmar Planı Değişiklikleri 26. Madde ’de belirtilen hükümler dâhilinde;
“1) İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır.
2) İmar planlarında sosyal ve teknik altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi esastır. Yürürlükteki imar planlarında öngörülen sosyal ve teknik altyapı standartlarını düşüren plan değişikliği yapılamaz.
3) İmar planlarında bulunan sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılmaz.” denilmektedir.
Plan değişikliğine konu alan; Kentsel ve Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Koruma Alanı içerisinde kalmaktadır.Ayrıca parsellerden biri 1. Grup Anıtsal Yapı statüsünde olan Yayla Konağı Misafirhanesi koruma alanı içerisinde kalmaktadır. Bu kapsamda pek çok yönden özellikli bir alan içerisinde,ada bazında yapılan bu değişikliğin kentsel ve doğal sit alanlarına ilk müdahale olarak okumak mümkündür. Böylece bu tarz planlama kararlarının önü açılabilecektir. Sit bölgeleri çok zorunlu haller ve bütüncül yaklaşımlar düşünülmeden müdahaleye açık alanlar olmamalıdır.
İmar değişikliği yapılan alan, günün belirli saatlerinde yoğun trafiğin gerçekleştiği bir alandır. Değişiklik kararları alınırken bu alandaki yeni yoğunluğun da oluşturacağı trafik yükü analizlerine dair bir çalışma olmadığı görülmektedir.
Eğer bu alanda yapılaşma gerçekleşirse; “kentsel sit alanı ve yakın çevre yerleşim alanlarıyla uyumlu olması, kentsel sit ile sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanına görsel ve fiziksel anlamda zarar vermemesi, kentsel sit alanı ve sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanının sahip olduğu önemin önüne geçen ve bu alanlara karşı saygılı bir duruş sergileyen yalın tasarımların uygulanması gerektiği”Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünün  alana dair imar değişikliği açıklama raporunda belirtilmiştir. İlerleyen süreçte bu önerilerin dikkate alınması gerekmektedir. Yayla konağı Misafirhanesi koruma alanı içerisinde kalan parselde yoğunluğu arttıran ve tescilli yapıya olumsuz siluet oluşturabilecek her türlü uygulama yanlış bir uygulama olacaktır.Söz konusu alanda ve yakın çevresinde bulunan 7 adet tescilli ağacın korumasına yönelik tedbirler alınmalıdır.
Zonguldak Mimarlar Odası Temsilciliği olarak planlama kararlarının mevzuatlara, planlama ilkelerine ve şehircilik bilimine uygun olarak yapılması gerektiğini, parsel üzerinden yapılan çoğu plan değişikliği kararının kısa vadede çözümler için yapıldığından büyük ölçekte pek çok durumu etkileyen sonuçları olacağını tekrar hatırlatırız. “Parsel bazında yapılan bu değişiklik ile bu alan hangi ihtiyaç doğrultusunda eğitim alanına dönüştürülmeye karar verilmiştir ?” sorusu sorulmalı ve bu kararlar gerekçeleriyle şeffaf olarak halka anlatılmalıdır. Kentsel ve Doğal Sit Alanlarına müdahalelerin çok zorunlu haller olmadıkça yapılmasını doğru bulmamaktayız. Bitki örtüsü, sosyal ve kültürel alt yapısı ile kentlinin nefes aldığı alan olan ayrıca endüstriyel miras, anıtsal ve sivil miras örneklerinin bulunduğu Fener Mevkiine yönelik her türlü uygulamayı yakından takip etmekteyiz. “
Editör: Şeyma Kaya