Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait taşınmazların işgaliyle ilgili dikkat çekici bir değişiklik yapıldı. Artık taşınmazları işgal edenlerden en az ne kadar ecrimisil alınacağına yönetim karar verecek.

Mevcut maddeye göre, taşınmazın kişilerce işgale uğradığının tespit edilmesi halinde, ecrimisil bedeli, tespit tarihinden itibaren bir ay içinde taşınmaz tespit tutanağına dayanılarak idarece belirleniyor, kurum elemanlarınca karara bağlanıyordu. Ecrimisil bedelinin tespit ve takdirinde, aynı mahalde bulunan emsal nitelikteki taşınmazlar için oluşmuş kira veya ecrimisil bedelleri, varsa bunlara ilişkin yargı kararları, gerektiğinde bilirkişilerden, belediyelerden yahut ticaret, sanayi ve ziraat odaları ile borsa gibi kuruluşlardan edinilecek bilgiler ile taşınmazın değerini etkileyecek unsurlar göz önüne alınıyor. 

Yapılan değişikliğe göre ise işgalin şekli, taşınmazın konumu ve taşınmazdan elde edilen gelir gibi unsurlar itibarıyla asgari ecrimisil tutarı, emlak vergi değerinin yüzde 3’ünden az olmamak üzere destek hizmetleri dairesi başkanlığı tarafından hazırlanacak rapor doğrultusunda yönetim kurulunca belirlenecek. Yani düzenlemeyle taşınmazı işgal edenler tarafından yapılacak ecrimisil ödemesinde en düşük tutara TTK yönetimi karar verecek. Ancak bu oran emlak vergi değerinin yüzde 3’ünden az olamayacak, taşınmazın değerini etkileyecek unsurların göz önünde bulundurulması gerekecek.