Bakanlık resmi internet adresi üzerinden yapılan açıklamada kura çekiminde adı asil listede çıkanların işe başlama duyurusuna şu şekilde yer verildi:

"Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında “Temizlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Elektrikçi (Genel), Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı, Marangoz, Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı, İnşaat Boyacısı/Boyacı, Klinik Destek Elemanı (Hastane), Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi” mesleklerinde çalıştırılmak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 11.317 kadro için 28-29 Aralık 2022 tarihlerinde noter huzurunda kura çekilmiş, kura sonuçları Bakanlığımızca ilan edilmiştir.
Adayların arşiv araştırmasına ilişkin iş ve işlemleri, 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasına istinaden Bakanlığımızca tesis edilecektir.
Kura sonucu yerleşenlere ait bilgiler ÇKYS/İKYS/11.317 Sürekli İşçi Alımı Atamaya Esas Bilgi Toplama Ekranı’na Bakanlığımızca aktarılmış olup;
1-Sürekli işçi asıl olarak yerleşenlerin göreve başlama taleplerini içeren başvuruları 02- 20 Ocak 2023 tarihleri arasında Ek-1 de belirtilen belgelerle birlikte asıl olarak yerleşmeye hak
kazandıkları il sağlık müdürlüklerince alınacaktır. Başvurular, şahsen yapılacak olup posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2-Hastalık veya doğumla ilgili mazereti sebebiyle başvuru evrakını şahsen teslim edemeyecek durumda olanların durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde; halen askerde olmaları sebebiyle başvuru evrakını şahsen teslim edemeyecek durumda olanların ise askerlik görevine devam ettiklerini belgelendirmeleri halinde, 20 Ocak 2023 tarihi mesai bitimine kadar birinci derece yakınları aracılığı ile yapacakları başvuruları kabul edilecektir.
3-Başvuruların incelenmesi ve değerlendirilmesine ait işlemler; il sağlık müdürlükleri bünyesinde personel hizmetlerinden sorumlu başkanın başkanlığında yeterli sayıda personelin katılımı ile kurulacak komisyonlar tarafından 21-31 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.
4-Başvurular, Ek-1 deki yerleşenlerden istenen belgeler, 28 Kasım 2022 tarihinde https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde yayımlanan Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere 11.317 Sürekli İşçi Alımı İlanı’nda yer alan Açıklamalar, Başvuru Şartları ve ekte gönderilen Meslek, Öğrenim Durumu ve Özel Şartlar dikkate alınarak değerlendirilecektir.
5-Atamaya hak kazanan adayların atamaya esas belge kontrolüne ait bilgileri, ekli ÇKYS Kılavuzu’nda belirtilen şekilde 11.317 Sürekli İşçi Alımı Atamaya Esas Bilgi Toplama Ekranı’na 31 Ocak 2023 tarihi saat 23.59’a kadar il sağlık müdürlükleri tarafından girilecek olup belirtilen saatte ekran erişime kapatılacaktır. Personel hizmetlerinden sorumlu başkanlara
ekrana giriş yetkisi tanımlanmıştır. 6-Adayların başvurularına esas alınan belgeleri Bakanlığımıza gönderilmeyecek olup il sağlık müdürlüklerince kişiler adına oluşturulacak özlük dosyasında muhafaza edilecektir.
7-İlgili komisyonlarca atama şartlarını taşımadığı tespit edilenlere, il sağlık müdürlükleri tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle yazılı olarak bilgi verilecektir
8-11.317 Sürekli İşçi Alımı Atamaya Esas Bilgi Toplama Ekranı’na bilgi girişi yapılan, ilgili komisyonlarca yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde atamaya esas belgelerinin uygun olduğuna karar verilen ve 7315 sayılı Kanun uyarınca hakkında yapılan arşiv araştırması sonucu uygun adayların atama işlemleri Bakanlığımızca yapılacaktır.
9-Ataması yapılan adaylara süresi içinde göreve başlamaları için 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri çerçevesinde il sağlık müdürlükleri tarafından tebligat yapılacaktır.
10- Tebligat işlemleri için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemindeki (ADNKS) adresleri esas alınacaktır. Bu adreslerde herhangi bir değişiklik olması durumunda adresin güncellenmesine ilişkin yükümlülük hak sahibine ait olup ayrıca hak sahibi başvuru formuna iletişim bilgilerini de ekleyecektir.
11-Ataması yapılanlardan; askerlik, hastalık ve doğum mazereti hariç, 10 gün içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecektir.
12-Askerlik nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar, terhis tarihinden itibaren otuz gün içerisinde dilekçe ve terhis belgesiyle birlikte yerleştikleri il sağlık müdürlüklerine başvurmaları kaydıyla göreve başlatılacaktır.
13-Hastalık veya doğum mazereti nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar, durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri kaydıyla mazeretlerinin bitimini müteakip 5 iş günü içinde göreve başlatılacaktır.
14-Göreve başlatılacak işçilerin, 5510 sayılı Kanunda belirtilen süre içerisinde, İşkolları Yönetmeliği’nin, “17 Nolu Sağlık ve Sosyal Hizmetler” işkolundaki 86.10 veya 86.90 kodlarından birini içeren SGK işyeri sicil numarası üzerinden işe giriş bildirgeleri düzenlenecek ve “17 Nolu Sağlık ve Sosyal Hizmetler” işkolunda SGK’ya bildirimleri yapılacaktır.
15-Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler göreve başlatılmayacak, göreve başlatılmış olanların sözleşmeleri feshedilecektir. Ayrıca bu kişiler hakkında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
16-Kura sonucuna göre, asıl olarak yerleşen hak sahiplerinden; istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler, başvuru yapmayanlar; başvuru yaptığı halde atama şartlarını taşımayanlar, ataması yapılıp göreve başlamayanlar (Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç); atama şartlarını taşımadığı sonradan
anlaşılarak göreve başlatılmayanlar; göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanlar ile İşletme Toplu İş Sözleşmesinin 15 inci maddesi gereğince bir aylık deneme
süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartlara haiz olanlardan sırasıyla yedek hak sahipleri alınacaktır. Bu
kapsamdaki iş ve işlemler, asıl hak sahiplerinin atama işlemleri tamamlandıktan sonra Bakanlığımızca ilanen duyurulacaktır.

11.317 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KURASINDA ASIL OLARAK YERLEŞENLERDEN İSTENEN BELGELER
1-Açıktan Atama Başvuru Formu, (Tükenmez veya dolma kalemle, silinti, kazıntı olmayacak şekilde doldurularak imzalanacaktır.)
2-Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge. (Erkek hak sahipleri için e-Devlet Kapısından alınan askerlik durum belgesi kabul edilecektir.)
3-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu (tek hekim raporu da kabul edilecektir.)
4-Mal Bildirimi Formu. (El yazısı ile doldurulup imzalanarak kapalı zarf içinde teslim edilecektir.)
5-Öğrenim durumuna ait belgenin aslı veya noter onaylı sureti.
6-e-Devlet internet adresinden (https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-kayit-belgesisorgulama) alınacak Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi. Bu belgenin incelenmesi neticesinde, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı aldığı tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.
• Adaylardan istenen belgelerin suretlerinin verilmesi halinde, asılları adaylarca ibraz edilmesi kaydıyla başvuru komisyonları tarafından tasdik edilerek işleme alınacaktır.

11317surekliisciduyurupdf

yerlesenlerdenistenenbelgeler-basvurusartlaripdf