Kocaeli'de kız öğrenciler mezuniyet törenine alınmadı! "Muamele kabul edilemez" Kocaeli'de kız öğrenciler mezuniyet törenine alınmadı! "Muamele kabul edilemez"
Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında bulunan Kur'an Eğitim Merkezlerinde görev yapmak üzere naklen 35 öğretmen alımı yapacağını duyurdu.
I. BAŞVURU ŞARTLARI
A. Genel Şartlar
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendindeki genel şartları taşımak,
2. Başkanlık teşkilatında halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesine göre çalışıyor olmak,
3. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen "Ortak Nitelik" şartını taşımak, (Dini Yükseköğrenim şartı aranan ünvanlar için)
4. Üniversitelerin yukarıdaki tabloda belirtilen lisans bölümlerinden veya bu bölümlere eş değerliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilmiş bölümlerden mezun olmak,
5. Başkanlık teşkilatında en az 2 (iki) yıl görev yapmış olmak,
6. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin "Eşdeğer kadrolar" başlıklı 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılan beşinci kademe ve üstü ünvanlarda çalışıyor olmak veya bu ünvanlarda müktesebi bulunmak,
7. Halen öğretmen ünvanında çalışıyor olmamak veya bu ünvanda müktesebi bulunmamak,
8. Erkek olmak.
633 sayılı Diyanet işleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 10/A maddesinde yer alan "Sözleşmeli personel olarak atananlar üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde pozisyonlarıyla aynı ünvanlı memur kadrolarına atanır. Bu şekilde
atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar." hükmüne tabi olanlar bu sınava başvuru yapamayacaklardır.
Adaylar sadece bir alan için başvuru yapabileceklerdir.
 B. Özel Şartlar
 
II. BAŞVURU İŞLEMLERİ
1. Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 20.05.2024- 31.05.2024 (saat 16:30) tarihleri arasında DİBBYS programı üzerinden https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav adresi aracılığıyla yapılacaktır.
2. Sınav şartlarına ilişkin bilgi ve belgelerin kontrolünde DİBBYS/İKYS verileri dikkate alınacağından adayların, başvuru yapmadan önce İKYS bilgilerini kontrol ederek eksik bilgi ve belgelerini İKYS'ye işletmeleri/tanımlatmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında adaylardan ayrıca bir belge talep edilmeyecektir.
3. Öğretmen (PDR) ünvanında başvuruda bulunacak adaylar, "Özel Şartlar" bölümünde istenilen belgeyi/sertifikayı başvuru ekranındaki ilgili bölüme PDF formatında yükleyeceklerdir. Bu durumdaki adayların onay işlemleri gerekli kontrollerin ardından İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığınca yapılacaktır.
4. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayların kendisi sorumlu olacaktır.
5. Müracaatların sona ermesinden sonra adayların başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
6. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
III. SINAVA İLİŞKİN TEBLİGAT VE DUYURULAR
1. Sınav süreçleri ile ilgili bütün duyurular Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2. "Sınav Giriş Belgesi" alma ve sınav sonuç öğrenme işlemleri adaylar tarafından https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.
IV. SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE KONULARI
1. Sınav, sözlü olarak Ankara'da yapılacaktır.
2. Sınav konuları;
a. Mesleki alan bilgisi düzeyi (70 puan),
b. Genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (15 puan),
c. İfade yeteneği, muhakeme gücü, temsil ve ikna kabiliyeti (15 puan).
3. Adaylar, sınav tarihi ve yerini belirten "Sınav Giriş Belgesi" ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) sınava gelirken yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport dışında başka bir kimlik belgesi kabul edilmeyecektir.
4. Sınav tarihi başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından ayrıca ilan edilecektir.
5. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.
V. DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI
1. Sınavda başarılı olabilmek için en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.
2. Başarı sıralamasında sınav puanı yüksek olana, eşitlik halinde sırasıyla hizmet süresi fazla olana ve doğum tarihi önce olana sıralamada öncelik verilecektir.
3. Başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadarı asıl, diğerleri yedek olarak sıralanacaktır.
VI. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
1. Adaylar tarafından yazılı sınav sorularına ilişkin itirazlar, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün; yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar ise her bir sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde duyuruda belirtilen "Yazışma Adresi"ne yapılacaktır. Belirtilen süre içerisinde ulaştırılmayan ve "DİĞER HUSUSLAR" başlığında belirtilen şekilde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
2. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaylara bildirilecektir.
VII. DİĞER HUSUSLAR
1. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince arşiv araştırması ve/veya güvenlik soruşturması sonucu olumlu olanların ataması yapılacaktır.
2. Başkanlık sınav sürecinin her aşamasında adaylar tarafından belirtilen hususlarda adaylardan ayrıca bilgi ve belge talep edebilecektir.
3. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
4. Adayların, sınavın tüm aşamalarıyla ilgili taleplerini T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adreslerinin yer aldığı ıslak imzalı dilekçe ile Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. Faks ve e-posta ile ulaştırılan talepler dikkate alınmayacaktır.
5. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.