I. GENEL ŞARTLAR

1-2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2-İlan başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak, 35 yaşından gün almamış olmak.

3-Başvuru yapacak adayların, affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak

4-Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlandığı şekilde eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirmek

5-Kamu haklarından mahrum olmamak.

6-Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak.

7-Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapılmış, tecilli veya muaf olmak).

8-Son başvuru tarihi itibariyle belirlenen öğrenim düzeyinden mezun olmak.

9-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

10-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu sonuçlanmak.

11-İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

12-Zonguldak il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

13-Her aday, Türkiye İş Kurumunda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

14-Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

15-İlan edilen işçi kadrolarına en az ilköğretim en çok ortaöğretim (lise veya dengi) mezunu başvuruları kabul edilecek olup, ön lisans ve lisans mezunlarının başvuruları kabul edilmeyecektir.

II-BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 31/01/2023 – 06/02/2023 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinden elektronik (online) veya alo 170 çağrı merkezinden başvuru yapabilirler.

III. KURA İŞLEMLERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Başvuru listesinin İŞKUR tarafından Üniversitemize gönderilmesine müteakip sınava alınacak asıl ve yedek listeler kura ile belirlenecektir. Sınava alınacak adayların listesi; İŞKUR'un gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle münhal kadronun dört katı asıl ve dört katı yedek, öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle de münhal kadronun dört katı asıl ve dört katı yedek olarak noter huzurunda kura ile belirlenecektir.

İşe yerleştirilecek kişiler için kura sonrası sadece sözlü yöntem kullanılarak sınav yapılacaktır.

Kura çekimi işlemine başvuru sahipleri alınmayacak olup, kura çekimi adresinden canlı olarak yayımlanacaktır. Kura tarihi, saati ve yeri ile ilgili herhangi bir değişiklik olması durumunda yeni kura bilgileri internet adresinde duyurulacaktır.

Kura sonucu belirlenen adaylar () internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

IV.BELGE TESLİMİ

1.Kimlik Kartı / Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2.İkametgah (E-devlet üzerinden alınabilir)

3.Askerlik Durum Belgesi (E-devlet üzerinden alınabilir)

4.SGK Hizmet Dökümü (E-devlet üzerinden alınabilir)

5.Adli Sicil Kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir)

6.Diploma fotokopisi (aslı ile birlikte)

7.Hijyen Belgesi

V.GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Sürekli işçi alımı sürecinde tüm duyurular Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığının internet adresinden yapılacak olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

VI.GÖREV TANIMI

Temizlik Görevlisi

1.Büro alanlarında yerleri süpürmek, silmek ve diğer temizlik işlerini yapmak.

2.Görev alanındaki tuvalet, lavabo v.b. temizliğini yapmak.

3.Eksilen temizlik malzemelerinin takviyesini yapmak.

4.Görev alanındaki mobilyaları, mefruşatları ve büro makinelerini çeşitli temizlik araç ve gereçleri ile temizlemek.

5.Bürolardaki evrak taşıma ve dağıtım işlerini yapmak.

6.Görev alanındaki çöpleri toplamak, çöp kovalarını boşaltmak.

7.Bürolardaki tespit edilen arıza ve hasarları ilgililere bildirmek.

8.Kullanılan temizlik araç, gereç ve ekipmanların temizlik ve bakım onarımlarını yapmak, yapılmasını sağlamak, bunları uygun şekilde muhafaza etmek.

9.Amirlerince verilen diğer benzeri görevleri yapmak.

ÖZEL ŞARTLAR

1) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

2) Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 35 yaşından gün almamış olmak.

3) Üniversitemizin tüm birimlerinde temizlik görevlisi olarak çalışmasına engel olacak sağlık sorunu olmamak

4) Hijyen belgesi sahibi olmak

5) Üniversite bünyesinde iç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak

6) Askerlikle ilişiği bulunmamak.

VI. GÖREV TANIMI

Beden İşçisi (Genel)

Üniversite bünyesinde görevlendirildiği iç ve dış mekânlarda;

1.Taşıma, kaldırma, istifleme, kürekleme , kazma ve benzeri işleri kol gücünü kullanarak yapmak.

2.Kürek, el arabası ve sokak süpürgesi gibi basit işçilik aletlerini gerekli yerlerde kullanmak.

3.Yükleme, boşaltma yapmak.

4.İhtiyaca göre, Temizlik Görevlisinin görev tanımlarında belirtilen diğer işleri yapmak.

5.Amirlerince verilen diğer benzeri görevleri yapmak.

ÖZEL ŞARTLAR

1) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

2) Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 35 yaşından gün almamış olmak.

3) Üniversitenin tüm birimlerinde beden işçisi (temizlik dahil) olarak çalışmasına engel olacak sağlık sorunu olmamak

4) Hijyen belgesi sahibi olmak

5) Üniversite bünyesinde iç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak

6) Askerlikle ilişiği bulunmamak.