banner3

banner17

TTK kömür sahalarını ihaleye açtı

Önemli duyuru
Zonguldak 28.10.2020, 11:22
644
TTK kömür sahalarını ihaleye açtı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Zonguldak'ta bir taşkömürü sahasını, 15 yıl süreyle rödovans karşılığı işletmeye verilmek üzere ihaleye çıkardı.

TTK Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Resmi gazetede yayımlanan ilana göre Üzülmezde bulunan 7-9 Nolu Taşkömürü Sahası, 15 yıl süre ile işletmesi ihaleye çıkarılacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan ilan şu şekilde:
TTK ihtiyacı olarak 395.000 litre motorin ve 45.000 litre gazyağı alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası

: 2020/519158

1 - İdarenin

a) Adresi

: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü

Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası

: Tel : 0 372 259 47 94 - 84

Fax : 0 372 251 19 00 - 253 12 73

2 - İhale konusu işin nev’i

Malzemenin Cinsi

Miktarı: (Litre)

a) Niteliği, türü ve miktarı

1- Motorin (Merkez depoları teslimi)

200.000

2- Motorin (Kilimli-Karadon T.İ.M depoları teslimi)

60.000

3- Motorin (Ereğli-Armutçuk T.İM depoları teslimi)

110.000

4- Motorin (Amasra-Amasra T.İ.M depoları teslimi)

25.000

5- Gazyağı (Amasra-Amasra T.İ.M depoları teslimi)

45.000

Toplam:

440.000

b) Teslim yeri

: TTK Zonguldak merkez (Liman ve Demiryolu İşletme

Müdürlüğü),   Zonguldak   Kilimli   (Karadon   T.İ.M),

Zonguldak Kdz. Ereğli (Armutçuk T.İ.M) ve Bartın Amasra

(Amasra T.İ.M)’ daki depolarına, teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi

: Söz konusu akaryakıtın ihtiyaç listesi haftalık olarak

TTK’ ca belirlenecek olup her hafta Pazartesi günü

firmaya  gönderilecek  ve  teslimat  o  hafta  içinde

yapılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer

: TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati

: 26.10.2020 Pazartesi - Saat 15:00

c) Dosya no

: 2018035

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri.

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası

belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,

Bu şartnamenin 16 ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.3. İstekliler, “Dağıtıcı Lisansını”, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) aldıkları akaryakıt bayilik lisansını, akaryakıtların TSE standartlarına veya TÜPRAŞ spesifikasyonlarına uygun olacağına dair ana dağıtım şirketinden alınmış yazılı taahhütnameyi, ihale tarihinde süresi dolmamış, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınmış “Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi”, Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınmış “Yetki Belgesi” ve taşıt belgesi ile taşımacılıkta kullanılacak tankerlere ait taşıt kartlarının fotokopilerini teklifleriyle birlikte vereceklerdir. (Bu belgeyi almayıp, müracaat etmiş istekliler başvurusunun kabul edildiğine dair belgeyi vereceklerdir.).

4.3.1. İstekli ihale konusu alımla veya benzer işlerle ilgili olarak ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde, teklif ettiği bedelinin % 30’ u oranında tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirdiği kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımları ile ilgili iş deneyimini gösteren belgelerini vereceklerdir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:

5.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; toplamda en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

5.2. İstekliler tekliflerini Türk Lirası (TL) olarak vereceklerdir.

5.3. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır.

6 - Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir.

7 - İhale, İdari Şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

8 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 150,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 150,00 TL. İhale dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

9 - Teklifler en geç 26.10.2020 Pazartesi - Saat 15:00’ a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

10 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

11 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

14 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

14.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

14.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

Kaynak: HABER MERKEZİ
Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Afjet Afyonspor 0 0
2. Amed Sportif Faaliyetler 0 0
3. Anagold 24Erzincanspor 0 0
4. Ankaraspor 0 0
5. Arnavutköy Bld. Gençlikspor 0 0
6. Batman Petrolspor 0 0
7. Bayburt Özel İdarespor 0 0
8. Bitexen Düzcespor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Çorum FK 0 0
11. Esenler Erokspor 0 0
12. Eşin Group Nazilli Belediyespor 0 0
13. İnegölspor 0 0
14. Isparta 32 Spor 0 0
15. Menemenspor 0 0
16. Şanlıurfaspor 0 0
17. Sivas Belediyespor 0 0
18. Somaspor 0 0
19. Tarsus İdman Yurdu 0 0
Takımlar O P
1. Trabzonspor 2 6
2. Başakşehir 1 3
3. Alanyaspor 1 3
4. Adana Demirspor 1 3
5. Beşiktaş 1 3
6. Galatasaray 1 3
7. Fenerbahçe 1 1
8. Ümraniye 1 1
9. Gaziantep FK 1 1
10. Sivasspor 1 1
11. Ankaragücü 1 1
12. Konyaspor 1 1
13. Giresunspor 1 0
14. Antalyaspor 1 0
15. Hatayspor 1 0
16. Kayserispor 1 0
17. Karagümrük 1 0
18. İstanbulspor 1 0
19. Kasımpaşa 1 0
Takımlar O P
1. Samsunspor 1 3
2. Boluspor 1 1
3. Manisa Futbol Kulübü 1 1
4. Adanaspor 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Bandırmaspor 0 0
7. Bodrumspor 0 0
8. Denizlispor 0 0
9. Erzurumspor 0 0
10. Eyüpspor 0 0
11. Gençlerbirliği 0 0
12. Göztepe 0 0
13. Keçiörengücü 0 0
14. Pendikspor 0 0
15. Rizespor 0 0
16. Sakaryaspor 0 0
17. Tuzlaspor 0 0
18. Ö.K Yeni Malatya 0 0
19. Altay 1 0
Takımlar O P
1. M.City 2 6
2. Arsenal 2 6
3. Leeds United 2 6
4. Newcastle 2 4
5. Brighton 2 4
6. Tottenham 1 3
7. Chelsea 1 3
8. Bournemouth 2 3
9. Aston Villa 2 3
10. Fulham 2 2
11. Brentford 1 1
12. Liverpool 1 1
13. Wolverhampton Wanderers 2 1
14. Leicester City 2 1
15. M. United 1 0
16. Everton 2 0
17. Crystal Palace 1 0
18. Nottingham Forest 1 0
19. West Ham United 1 0
20. Southampton 2 0
Günün Anketi Tümü
AK Parti'nin Zonguldak il Başkanı kim olmalı? AK Parti'nin Zonguldak il Başkanı kim olmalı?
Gelişmelerden Haberdar Olun
@