banner3

banner17

TTK'dan önemli duyuru!

Türkiye Taşkömürü Kurumu Satınalma Dairesi Başkanlığı yeni bir ilan yayınladı.

Zonguldak 13.10.2020, 14:44 13.10.2020, 20:14
316
TTK'dan önemli duyuru!

Türkiye Taşkömürü Kurumu Satınalma Dairesi Başkanlığı yeni bir ilan yayınladı. Genel Müdürlük ve bağlı müesseselerin aktifinde yer alan taşınmazlara rayiç bedel belirlenmesi için yayımlanan ilan şu şekilde:

TAŞINMAZ RAYİÇ BEDEL BELİRLENMESİ HİZMETİ ALINACAKTIR

TÜRKİYE TAŞ KÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TTK)

SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI


Kurumumuz Mülkiyetindeki Genel Müdürlük Ve Bağlı Müesseselerin Aktifinde Yer Alan Taşınmazlara Rayiç Bedel Belirlenmesi İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2020/523015

1-İdarenin

a) Adı

:

TÜRKİYE TAŞ KÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TTK) SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

b) Adresi

:

Yayla Mahallesi Baglik Caddesi.Ihsan Soyak Sokak 2 67090 ZONGULDAK MERKEZ/ZONGULDAK

c) Telefon ve faks numarası

:

3722594000 - 3722594774-3722594417

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı

:

Kurumumuz Mülkiyetindeki Genel Müdürlük Ve Bağlı Müesseselerin Aktifinde Yer Alan Taşınmazlara Rayiç Bedel Belirlenmesi İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Kurumumuz Mülkiyetindeki Genel Müdürlük ve bağlı Müesseselerin aktifinde yer alan 620 adet mesken, 78 adet idari, 205 adet imalathane, 87 adet sosyal binası ( toplam 25 adet bina tescillidir.) ve 508 arsa değerleme işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Bartın ili Amasra İlçesi Kum ve Fatih Mahalleleri, Zonguldak İli Kozlu İlçesi Güney, Taşbaca, İhsaniye, Kılıç ve Merkez Mahalleleri, Zonguldak İli Merkez İlçesi, İnağzı, İncivez, Yayla, Meşrutiyet, Mithatpaşa, Birlik, Karaelmas, Ontemmuz, Bahçelievler, Terakki, Bağlık, Asma, Çınartepe Dilaver, Baştarlave Çaydamar Mahalleleri, Zonguldak İli, Ereğli İlçesi Gökçeler Beldesi Terzi Köyü ve Şehitlik Mahallesi, Kandilli Beldesi, Şehitlik, Yeni, Merkez, Geyikbeli ve Yayla Mahalleleri, Zonguldak İli Kilimli İlçesi , Karadon, Damarlı, Merkez, Bölüm Mahalleleri, Zonguldak İli Kilimli İlçesi, Gelik Beldesi Merkez, Esen Mahelleleri ile Çatalağzı Beldesi Hacıoğlu, Doğancılar ve Kuzyaka Mahalleleri

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 90(Doksan) gündür

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

02.11.2020 - 15:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

TTK Satınalma Daire Başkanlığı Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Sermaye Piyasa Kuruluna kayıtlı Gayrimenkul Değerleme Şirketi olduğuna dair belge
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Gayrimenkul Değerleme Teknik Danışmanlığı Hizmet Alımı

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Mühendislik Hizmetleri / 0,78
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

 

Kaynak: HABER MERKEZİ
Yorumlar (0)