banner3

banner17

Mağduriyet giderilecek mi?

İhale detayları belli oldu

Zonguldak 09.10.2020, 13:28
316
Mağduriyet giderilecek mi?

Zonguldak Belediyesi Özel Halk Otobüsleri sözleşmesinin fesh edilmesinin ardından vatandaş mağdur olmuş ve birçok kişi tarafından Belediyenin bu soruna bir an önce çözüm bulması için tepki gelmişti.

Zonguldak Belediyesi Halk Otobüsleri için ihale tarihini açıkladı. Halk Otobüsleri için ihale 22 Ekim 2020 Perşembe günü yapılacak.

Zonguldak Belediyesi’nden yayımlanan ihale detayları şu şekilde:

İhale Amaç Ve Kapsamı:
Zonguldak Belediyesi uhdesinde bulunan şehir içi toplu taşımacılık faaliyeti kapsamında5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre “ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA İŞLETMECİLİĞİ YAPTIRILMASINA İLİŞKİN” gerçek ve / veya tüzel kişilerin iştirakleriyle “TEK GRUP 18 HATTIN İHALE YOLU İLE KİRAYA VERİLMESİ” işidir.
İhale Usulü, Tarihi ve Yapılacağı Adres:
İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a ve 36. maddeleri uyarınca, 37 ila 43 üncü maddelerde belirtilen kapalı teklif usulü (artırma)ile 22.10.2020 tarihinde Perşembe günü Saat 14.00 de Zonguldak Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda yapılacaktır.
Muhammen bedel , Geçici teminat Tutarı ve Kati teminat Oranı :
Üç yıllık muhammen bedel 374.149,08 TL. olup; geçici teminat 3 yıllık muhammen bedelin %3’ü olan 11.224,47Tl.dir. Kati teminat ise 3 yıllık ihale bedelinin %6’sıdır.
İşin süresi :
İşin süresi, işe başlama tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren üç (3) yıldır.
İhale dokümanı Zonguldak Belediyesi İşletme Müdürlüğü’nde görülebilir. İhaleye teklif verecek istekliler, İdarece onaylı ihale dokümanını ( idari ve teknik şartnameyi ) İşletme Müdürlüğü’nden 500,00-TL karşılığında satın alabileceklerdir.
Yeterlilik belgesi için başvuru:
İhaleye iştirak etmek isteyen gerçek ve/ veya tüzel kişiler; bir dilekçe ile müracaat ederek bu ihaleye ilişkin idari ve teknik şartname hükümlerine göre şehir içi toplu taşımacılık faaliyetinde bulunmak istediğini beyan edecek ve bu müracaat dilekçesi ile ekinde şartnamede istenen ( aşağıda listelenen ) belgeleri, Yeterlilik Komisyonu’na sunulmak üzere 16.10.2020 tarihinde Cuma günü saat 15.00’ye kadar İşletme Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir.
Yeterlilik Komisyonu’na Sunulması Gereken Belgeler:
İhaleye, sadece Yeterlilik Komisyonu tarafından ihaleye katılmaya yeterli görülenler katılabilecektir.
İstekli müracaat dilekçesi ekinde, ilk ilan tarihinden sonraki bir tarihte alınmış aşağıda sıralanan ve istenen nitelikteki belgeleri ibraz edecektir:
1- Gerçek kişiler için işin ilk ilan tarihinden sonraki bir tarihte noter tarafından tasdikli imza sirküleri, tüzel kişilik adına müracaat ediliyorsa tüzel kişilik adına müracaatta bulunan kişinin işin ilk ilan tarihinden sonraki bir tarihte noter tarafından tasdikli yetki belgesi ile noter tasdikli imza sirküleri.
2- Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi ve Nüfus Müdürlüğü’nden alınmış vukuatlı nüfus kayıt örneği. Katılımcının tüzel kişi olması halinde Şirket Müdürüne veya Şirket ortaklarından birine ait nüfus cüzdan fotokopisi ve Nüfus Müdürlüğü’nden alınmış vukuatlı nüfus kayıt örneği.
3- Adli sicil sabıkasızlık kaydı ( Katılımcının tüzel kişi olması halinde Şirket Müdürüne veya Şirket ortaklarından birine ait olacaktır.)
4- Kanuni ikametgahını gösteren belge (Katılımcının tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin adresini gösterir belge )
5- Yeterlik Komisyon kararına ilişkin tebligatların, belirtilen elektronik posta adresine yapılmasını kabul ettiğine dair beyan dilekçesi
6-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve / veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
a ) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b ) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve / veya sanayi odasından, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge ve tüzel kişiliğin son durumunu gösteren ticaret sicil gazetesi
7 - Sigorta prim borcu olmadığına dair resmi belge ,
8- Vergi borcu olmadığına dair resmi belge ,
9-Zonguldak Belediye Başkanlığı’na ( vergi, resim, harç, su, kira, masraf, vs.) borcu olmadığına dair belge;
10-İhaleye konu tek grupta bulunan tüm hatlarda kullanılacak otobüslerin idari ve teknik şartnamede aranan şartları taşıyacağını, otobüslerin işe başlama tarihi itibari ile 0-5 (5 dahil) yaş aralığında olacağını, ihaleye konu hatlarda kullanılacak otobüslerden en az 5 otobüsün kendi öz malı olacağını ve diğer otobüslerin nasıl temin edilebileceğini gösteren beyan ve taahhüdünü içeren yazılı belge.
Sunulacak belgeler, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine işin adı ve Yeterlilik Komisyonuna sunulacak belgeler olduğu ve müracaat edenler adı soyadı, unvanı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi, telefon numarası ve bildirim yapılacak e-posta adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yerleri müracaat edenler tarafından imzalanır ve mühürlenir ve İşletme Müdürlüğü’ne teslim edilir.
İşletme Müdürlüğü müracaat süresi sonunda müracaatçılar tarafından yapılan başvuru dilekçesi ve eklerini, Yeterlilik Komisyonuna -yapıştırılan yeri imzalanmış olduğu halde- kapalı zarf içinde üst yazı ile teslim edilecektir.
Yeterlilik Komisyonu gerekli değerlendirmeleri yaptıktan sonra, tüm isteklilere sonuç hakkında bildirimde bulunacaktır. Yeterlilik Komisyonu tarafından alınan karar, nihai ve kesin olup; bu nihai ve kesin karar ilgililerin elektronik posta adresine en geç 19.10.2020 saat 17:00’a kadar bildirilecek, yapılan bu bildirimle ilgililer nihai ve kesin olan kararı öğrenmiş sayılacaklardır. Ayrıca nihai ve kesin olan karar katılımcılara yazılı olarak da elden veya posta yolu ile de bildirilebilecektir. Kararın geç ulaşmasından dolayı oluşacak gecikmelerden İdare sorumlu değildir.
Ayrıca Komisyon tarafından hazırlanan isteklileri listeleyen ve durumlarını bildiren tutanak, kapalı zarf içinde ihale tarih ve saatine kadar Belediye Encümeni’ne teslim edilecektir.
Yeterlilik belgesi alamayanlar, ihaleye katılamazlar.
Tekliflerin Verileceği Yer ve Saat:
Yeterlilik Komisyonu kararı ile ihaleye katılmaya yeterli görülenler 22.10.2020 tarihinde Perşembe günü saat 11:30 ‘a kadar ihale konusu iş için kapalı ve ağız kısmını bizzat kendilerinin kapattıkları içerisinde şartnamede de yer alan aşağıdaki belgelerin ve iç zarfın bulunduğu imzalı, kaşeli dış zarfı İşletme Müdürlüğü’ne teslim edecektir.
Teklifler, son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. (Postadaki gecikmeler isteklinin sorumluluğundadır).
Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar ihaleye iştirak edecek olan istekliye aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı idareden isteyemez.
9) İhale Komisyonu’na Sunulmak Üzere, İşletme Müdürlüğü’ne Teslimi Gereken Belgeler:
DIŞ ZARFTA BULUNACAK BELGELER
İç zarf (teklif mektubu)
Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya süresiz teminat mektubu.
Yeterlilik Komisyonu tarafından verilen Yeterlilik belgesi .
Teklifte bulunan kişinin gerçek kişi olması halinde, işin ilk ilan tarihinden sonraki bir tarihte noter tarafından tasdik edilmiş imza sirküleri
Tüzel kişilik adına iştirak ediliyor ise, tüzel kişilik adına teklifte bulunan kişinin işin ilk ilan tarihinden sonraki bir tarihte noter tarafından tasdik edilmiş yetki belgesi ile noter tasdikli imza sirküleri.
İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tarafından işin ilk ilan tarihinden sonraki bir tarihte tasdik edilmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri
İhale kapsamında yapılması gereken tebligatların, elektronik posta adresine yapılmasını kabul ettiğine dair beyan dilekçesi
Kendi malı olacağı taahhüt edilen otobüslerden 5 aracın trafik sicilinde, sözleşme tarihi itibari ile haciz, rehin, satış vaadi vb.gibi hiçbir takyidat olmayacağına dair taahhütname
Kendi malı olacağı taahhüt edilen, hakkında otobüs uygunluk belgesi düzenlenecek olan otobüslerden 5 otobüsün (teknik şartnamede tanımlanan en yüksek kapasiteli ve en yüksek model yılı olan) trafik siciline, Belediye Başkanlığı lehine rehin hakkı tesis edileceğine dair taahhütname.
İstenen belgelerle ilgili tüm masraflar isteklilere aittir.
İÇ ZARFTA BULUNACAK BELGE
İç zarfta bulunacak teklif mektubunun istekli tarafından imzalanması, şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, İhale konusu kiralamaya esas belirlenen muhammen bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması- Artırımın yüzde ile ifadesi kabul edilmeyecektir- zorunlu olup; şartnamenin 9. maddesinde ve 2886 Sayılı İhale Kanunu’nun 37. maddesinde belirtilen özelliklere haiz nitelikte olması gerekmektedir.
10 ) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
İlan olunur.

Kaynak: HABER MERKEZİ
Yorumlar (0)