banner3

banner17

4 bin 918 infaz koruma memuru alınacak… İşte şartlar!

İnfaz koruma memuru alımı, infaz koruma memur alım şartları, 2021 Yılında Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü CTE infaz koruma memuru alımı yapacak.

GÜNDEM 23.02.2021, 01:08 24.02.2021, 01:21
5743
4 bin 918 infaz koruma memuru alınacak… İşte şartlar!

Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü CTE infaz koruma memuru alımı yapacak. Başvuru yapmak isteyenlerde alınacak şartlar şu şekilde

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
5358 SÖZLEŞMELİ (657 SK. 4/B) POZİSYON İÇİN PERSONEL ALIM SINAV İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar
Kanununun 114’üncü maddesi, Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
8 ve 11'inci maddeleri, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil
Yönetmeliği hükümlerine göre, EK-1 listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen ceza infaz kurumları
için sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere 4.918 infaz ve koruma memuru, 19 büro personeli (ceza
infaz kurumu kâtibi), 51 hemşire, 20 sağlık teknikeri, 157 teknisyen, 156 destek personeli (şoför), 33 destek
personeli (aşçı), 4 destek personeli (kaloriferci) olmak üzere toplam 5.358 personel alımı yapılacaktır.
Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve/veya sözlü sınava, 2020 yılı Kamu Personel Seçme
Sınavı’nda; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için
KPSSP94 puan türünden 70 ve üzeri puan alanlar başvurabilecektir. EK-1 listede belirtilen sözleşmeli
pozisyonlarda ilk defa istihdam edileceklerin Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil
Yönetmeliğinin 5 ve 6’ncı maddelerinde yazılı olan aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.
A. Sözleşmeli Pozisyonlara Yerleşebilmek İçin Gereken Şartlar;
1. Genel Şartlar:
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler
geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa
uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,
e) Ceza infaz kurumunda istihdam edilecek tüm unvanlardaki personel için görevini devamlı yapmasına
engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı,
çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını Sağlık Bakanlığına bağlı
tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
f ) Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,
g) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 12.03.2021 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak; Merkezî
sınavın (KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30
yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.);
teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), destek personeli (aşçı, kaloriferci, şoför) hemşire ve
sağlık teknikeri için ise 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar sınava
müracaat edebilecektir.)
h) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak. 
2. Özel şartlar:
a) Sözleşmeli infaz ve koruma memurluğuna başvurabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Erkeklerde 170 cm. kadınlarda 160 cm. ‘den kısa boylu olmamak,
3) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az
olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83’ten fazla, 70-17=53’ten az
olmaması gerekmektedir.)
b) Sözleşmeli büro personeli (ceza infaz kurumu kâtipliği) pozisyonlarına başvurabilmek için;
1) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu veya meslek
yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek
liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alanları ile
diğer lise ve dengi okulların bilgisayar veya bilişim teknolojileri alanlarından mezun olmak, (Bu maddede
sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
2) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini
başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı
veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına
sahip olmak. (Daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamlayan aday buna ilişkin resmi belgeyi, daktilo
veya bilgisayar sertifikası bulunan aday ise sertifikayı e-devlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.)
3) Uygulamalı sınavdan en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler
arasından, sınav sırasında her bir grup için ilgisine göre sınav kurulu veya komisyon tarafından kura
yöntemiyle belirlenerek adaylara verilen ya da UYAP sistemi üzerinden otomatik olarak seçilerek
elektronik ortamda gönderilen bir metinden bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az doksan
kelime yazmak,
4) Adayların uygulamalı sınavda en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne
sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı, yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları ile
kelime ve satır atlama nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu
işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla
olması veya iki ve üzeri satır ya da toplam 14 ve üzeri kelime atlanması halinde yazılan metnin anlam
bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir. (Uygulamalı sınavda aday F ya da Q klavyeden herhangi birini
seçebilecektir. Değerlendirme yapılırken büyük/küçük harf ve noktalama işaretleri dikkate alınmayacaktır.)
c) Sözleşmeli sağlık teknikeri pozisyonlarına başvurabilmek için;
22 Mayıs 2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık
Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik Ekinde yer
alan görev tanımlarında belirtilen “Yaşlı bakım teknikeri / Evde hasta bakım teknikeri” alt başlığı
altında yer alan görevleri ceza infaz kurumunda yürütmek üzere;
1) En az ön lisans ve dengi okul mezunu olmak( Lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için
KPSSP93 puanı ile başvuru yapılabilecektir.),
2) Yaşlı bakım hizmetleri, yaşlı bakımı veya yaşlı hizmetleri bakımı ön lisans programlarının birinden
mezun olmak.
ç) Sözleşmeli hemşire pozisyonlarına başvurabilmek için;
1) 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu’nun 1. maddesi ile aynı kanunun Geçici 2. maddesinin son fıkrasında
tanımlanan hemşirelik ve hemşireliğe eşdeğer sağlık memurluğu programlarından mezun olmak.
d) Sözleşmeli teknisyen pozisyonlarına başvurabilmek için;
1) En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,
2) Yerleştirileceği pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye sahip olmak.
e) Sözleşmeli destek personeli (şoför) pozisyonlarına başvurabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17.04.2015 tarihli ve
29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile 1 Ocak 2016 tarihi itibari ile yeni tip D sınıfı sürücü
belgesine sahip olmak)
f) Sözleşmeli destek personeli (aşçı) pozisyonlarına başvurabilmek için;
1) Ortaöğretim veya yükseköğrenim kurumlarının aşçılık veya dengi bölümü mezunu olmak. (Bu bentte
sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan ayrıca aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi
sertifika istenmeyecektir.)
2) En az lise veya dengi okul mezunu olup, halk eğitim müdürlükleri ile diğer resmî kurum veya
kuruluşlarca düzenlenen kurslardan verilen Milli Eğitim Bakanlığının aşçılık mesleği için belirlediği
kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifikaya sahip olmak. (Aday sertifikayı edevlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.)
g) Sözleşmeli destek personeli (kaloriferci) pozisyonlarına başvurabilmek için;
1)En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2)Halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmî kurum veya kuruluşların düzenlediği kurslardan mezun
olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olmaları gerekmektedir. (Aday sertifikayı e-devlet başvurusu
esnasında sisteme yükleyecektir.)
B. Başvuru Esnasında Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler:
a) Ortak Belgeler
1) Güvenlik Soruşturması Formu,
2) Sağlık Beyanı Formu,
3) Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi (Öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile alınacaktır.
Öğrenim bilgisi alınamayan veya hatalı olan adaylar söz konusu belgeyi sisteme kendisi yükleyecektir.
Sistemde mezuniyet bilgileri yer alan adayların ilaveten diploma yüklemesi gerekmemektedir.),
b) Özel Şartlarda Belirtilen Diğer Belgeler
1) Büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi) için;
-Uygulamalı sınavda kullanılmak istenilen F veya Q klavye türüne ilişkin tercih beyanı,
-Daktilo veya bilgisayar sertifikası, (Bu ilanın Özel Şartlar başlıklı büro personeli (ceza infaz kurumu
kâtipliği) unvanında istihdam edileceklerde aranan şartların (b) alt bendinde belirtilen öğrenim
kurumlarından mezun olan adaylar bu belgeyi sisteme yükleyecektir.)
2) Sözleşmeli destek personeli (şoför);
- Sürücü belgesi, (E sınıfı veya 1 Ocak 2016 tarihi itibari ile yeni tip D sınıfı sürücü belgesi)
3) Sözleşmeli destek personeli (aşçı);
-Halk eğitim müdürlükleri ile diğer resmî kurum veya kuruluşlarca düzenlenen kurslardan verilen Milli
Eğitim Bakanlığının aşçılık mesleği için belirlediği kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya
dengi sertifika(Bu ilanın Özel Şartlar başlıklı aşçı unvanında aranan şartların (b) alt bendinde belirtilen
öğrenim kurumlarından mezun olan adaylardan istenilecektir.),
-Transkript veya ders içeriklerini gösterir belge.
4) Sözleşmeli destek personeli (kaloriferci);
-Halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmî kurum veya kuruluşların düzenlediği kurslardan mezun
olduklarına dair belge veya ilgili branşta sertifika.
C. Başvuru tarihleri: Başvurular 23.02.2021 günü başlayıp, 12.03.2021 günü saat 23.59’da sona
erecektir.
D. Başvuru yeri ve şekli:
Adaylar başvurularını https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde
23.02.2021 tarihinde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir.
Adaylar sadece bir unvan için ve bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığının
yapacağı sınava başvurabileceklerdir. Aynı ya da farklı unvan için aynı ya da farklı komisyona
başvurulması durumunda yapılan tüm başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler
kazanmış olsalar dahi yerleştirme işlemleri yapılmayacaktır. (Örneğin; bir aday infaz ve koruma
memuru unvanı için bir yere başvuru yaptığında, başka bir yer infaz ve koruma memurluğu veya
gerekli şartları taşısa dahi büro personeli (cezaevi kâtipliği) ya da diğer bir unvan için aynı veya
farklı bir yere başvuru yapamayacaktır.) Adayların başvuru yaparken bu hususu göz önünde
bulundurmaları gerekmektedir.
Adaylar başvuru işlemini tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp
tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru
Tamamlandı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu hususta
sorumluluk başvuru yapan adaya aittir.
E. İnfaz ve koruma memuru boy-kilo ölçümü ile ceza infaz kurumu kâtibi uygulamalı sınavına
çağrılacak adayların ilanı:
-Büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi) pozisyonlarına yapılacak atamalarda uygulamalı sınava merkezi
sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının
20 (yirmi) katı kadar aday çağrılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı uygulamalı
sınava alınacaktır.
- İnfaz ve koruma memuru pozisyonlarına yapılacak atamalarda boy kilo ölçümü merkezi sınavda alınan
puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 3 (üç) katı
kadar aday çağrılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı boy-kilo ölçümüne alınacaktır.
F. Sözlü/Uygulamalı sınava çağrılacak aday sayısı ve ilan tarihi:
Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili
Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek başvuru yapılan sınav merkezinin (adalet komisyonu) resmi 
internet sitesinde ilan edilecektir. Sözlü/uygulamalı sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara ayrıca
bir bildirimde bulunulmayacaktır. Adayların başvuru yaptığı sınav merkezinin resmi internet adreslerinde
yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.
-Büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi) pozisyonlarına uygulamalı sınavda başarılı olanlar arasından
doğru kelime sayısı esas alınmak kaydıyla en fazla doğru kelime yazan adaydan başlamak üzere ilan edilen
kadro sayısının üç katı kadar aday sözlü sınava çağırılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların
tamamı sözlü sınava alınacaktır.
-Sözlü sınava merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu
için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday sınava çağırılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan
adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.
G. Sınav şekli:
Sınav sözlü ve uygulamalı olarak yapılacaktır.
Ğ. Sözlü sınav konuları:
a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),
b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),
c) Genel kültür (20 puan),
d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan), konularından oluşmaktadır.
Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir.
Şoför pozisyonuna alınacak adayların mesleki bilgisi tespit edilirken araç başında ve araç kullanma becerisi
ölçülmek suretiyle yapılacaktır.
Aşçılık sözlü sınavında; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liseleri ve Halk Eğitim Merkezi
Müdürlüklerinde görevli öğretmen, uzman veya usta öğreticilerinden veya diğer resmi kurum ve
kuruluşlarda aşçılık unvanında görevli kişilerin görüşüne başvurulabilir.
H. Nihai Başarı Listesi:
Nihai başarı listesi adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en
yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir. İnfaz ve koruma memuru ile büro
personeli (ceza infaz kurumu kâtipliği) pozisyonlarına atanacaklara ilişkin nihai başarı listesi düzenlenirken
öncelikle hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı, adalet ön lisans ve
ceza infaz ve güvenlik hizmeti programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle her bir
Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu için ayrı ayrı sıralanacak olup, diğer adaylar bu
sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanacaktır.
I. Atama Sırasında İstenilecek Belgeler:
-Diploma,
-Sağlık Kurulu Raporu,
-2020 KPSS Puan Sonuç Belgesi,
-Mal Bildirim Formu,
-İlgili sınav merkezi tarafından talep edilen diğer evraklar.
İ. Diğer Hususlar
İlânda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar hakkında yapılan tüm işlemler iptal
edilecektir. Sınav sonucunun tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde belgelerini teslim etmeyen veya
yerleştirme onayının tebliğinden sonra 15 gün içerisinde görevine başlamayan ya da aranılan şartları
taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre aynı Adli
Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu için belirlenen yedek adaylardan yerleştirme işlemi ilgili
sınav merkezi tarafından yapılacaktır. İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında, ilgili mevzuat
hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin yerleştirilmeleri ihtiyaç durumu dikkate alınarak
belirlendiğinden; söz konusu pozisyonlara müracaat edeceklerin sınava başvuru tarihinden önceki
mazeretleri kurum içi istihdama esas alınmayacak olup, ilgililerin ileride mağduriyete uğramamaları
açısından (eş, sağlık, öğrenim gibi) durumlarına en uygun adalet komisyonuna başvurmaları gerekmektedir.

DUYURULUR

EK-1 : Sözleşmeli pozisyonlar için sınav izni verilen komisyonlar (Sınav merkezleri)
EK-2 : Güvenlik soruşturması formu,
EK-3 : Sağlık Beyanı Formu,
EK-4 : Uygulamalı Sınavda kullanılmak istenilen F veya Q Klavye Türüne İlişkin Tercih Beyanı.

Kaynak: HABER MERKEZİ
Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 24 64
2. HEKİMOĞLU TRABZON 23 45
3. ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 23 44
4. ANKARA DEMİRSPOR 24 43
5. AMED SPORTİF FAALİYETLER 24 41
6. UŞAK SPOR A.Ş. 24 40
7. KOCAELİSPOR 23 40
8. SARIYER 24 39
9. AFJET AFYONSPOR 23 35
10. ÇORUM FK 23 33
11. KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. 23 27
12. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş. 23 22
13. SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 23 22
14. İNEGÖLSPOR 24 21
15. ERGENE VELİMEŞE SPOR 24 21
16. HACETTEPE SPOR 24 19
17. GÜMÜŞHANESPOR 24 17
18. NİĞDE ANADOLU FK 24 15
19. ŞANLIURFASPOR 24 14
Takımlar O P
1. Galatasaray 26 57
2. Beşiktaş 25 54
3. Fenerbahçe 26 54
4. Trabzonspor 26 48
5. Hatayspor 26 45
6. Alanyaspor 26 42
7. Gaziantep FK 26 40
8. Karagümrük 26 40
9. Göztepe 26 35
10. Antalyaspor 26 34
11. Sivasspor 25 32
12. Konyaspor 25 31
13. Malatyaspor 26 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Rizespor 26 28
16. Kayserispor 25 25
17. Başakşehir 26 25
18. Erzurumspor 26 25
19. Denizlispor 26 21
20. Gençlerbirliği 25 21
21. Ankaragücü 25 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 24 53
2. Samsunspor 24 50
3. İstanbulspor 24 46
4. Altınordu 24 44
5. Adana Demirspor 24 42
6. Altay 24 41
7. Tuzlaspor 24 41
8. Ankara Keçiörengücü 24 39
9. Bursaspor 24 34
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 24 26
13. Boluspor 24 26
14. Menemenspor 24 26
15. Balıkesirspor 24 25
16. Akhisar Bld.Spor 24 19
17. Ankaraspor 24 15
18. Eskişehirspor 24 7
Takımlar O P
1. Man City 26 62
2. M. United 26 50
3. Leicester City 26 49
4. West Ham 26 45
5. Chelsea 26 44
6. Liverpool 26 43
7. Everton 24 40
8. Tottenham 25 39
9. Aston Villa 24 39
10. Arsenal 26 37
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 26 34
13. Crystal Palace 26 33
14. Southampton 25 30
15. Burnley 26 28
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 26 23
19. West Bromwich 26 17
20. Sheffield United 26 11
Günün Anketi Tümü
Bülent Ecevit Üniversitesi’nde  yüz yüze eğitim başlasın mı başlamasın mı?
Bülent Ecevit Üniversitesi’nde yüz yüze eğitim başlasın mı başlamasın mı?
kapalı
Namaz Vakti 02 Mart 2021
İmsak 05:54
Güneş 07:19
Öğle 13:10
İkindi 16:17
Akşam 18:51
Yatsı 20:11
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@